Archive for the ‘Portfolio’ Category

Illustrator Saturday – Olga Skomorokhova

Posted by: Kathy Temean on March 10, 2018

Illustrator Saturday – Gladys Jose

Posted by: Kathy Temean on February 24, 2018

Illustrator Saturday – Cristian Bernardini

Posted by: Kathy Temean on February 17, 2018

Illustrator Saturday – Daniela Volpari

Posted by: Kathy Temean on February 3, 2018

Illustrator Saturday -Christopher Jacques

Posted by: Kathy Temean on January 27, 2018

Illustrator Saturday – André Ceolin

Posted by: Kathy Temean on January 20, 2018

Illustrator Saturday – Charles Santoso

Posted by: Kathy Temean on January 13, 2018

Illustrator Saturday: Lindsay Ward

Posted by: Kathy Temean on January 6, 2018

Happy New Year! Are You A Giveaway Winner?

Posted by: Kathy Temean on January 1, 2018

Happy New Year’s Eve! Are You A Giveaway Winner?

Posted by: Kathy Temean on December 31, 2017